شیوع هپاتیــت A بیــن جوانــان و بالغیــن در حال افزایش است

علائم و راه‌های درمان هپاتیت A را بشناسید

1399/11/07
|
08:12

چند روزی است که خبر ابتلای مردم باغملک (واقع در خوزستان) به هپاتیت A منتشر شده و باعث نگرانی مردم و مسئولین شده است. نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که با خبرنگار برنا داشت از رسیدگی فوری به مردم این منطقه خبر داد و گفت: «نیروهای بهداشتی و درمانی در حال فعالیت هستند تا علاوه بر درمان، آموزش‌های لازم را به مردم ارائه دهند تا هرچه زودتر زنجیره انتقال این بیماری قطع شود.»

هرچند هپاتیت A نوع خطرناکی از هپاتیت نیست و قابل درمان است اما به دلیل مسری بودن آن مردم باید نکاتی را رعایت کنند تا میزان انتقال آن به صفر برسد.

سید موید علویان، رییس شبکه هپاتیت ایران و استاد دانشگاه بقیه الله با اشاره به علت شیوع هپاتیت A گفت: شـیوع عفونـت هپاتیـت A در هـر جامعـه بــا وضعیــت بهداشــتی و امکانــات دسترســی بــه آب ســالم، وضعیــت اجتماعـی و اقتصـادی آن جوامـع رابطـه مسـتقیم دارد همچنین فقـر اقتصـادی بـه همـراه محدودیـت امکانـات بهداشـتی سـبب تسـهیل انتقـال ویـروس بیـن افـراد مـی‌شـود و در جوامـع بـا سـطح بهداشـت پاییــن اکثــر کــودکان قبــل از رســیدن بــه ســن بلــوغ دچــار عفونــت شــده و در آنهــا آنتــی بــادی ضــد هپاتیــت A پیدا مــی‌شــود اما در ســال‌های اخیــر بــا بهتــر شــدن شــرایط اقتصــادی و ارتقــاء ســطح بهداشـت مـردم از میـزان ابتـلاء بـه عفونـت بـدون علامت هپاتیـت A کاســته شــده و بــه همــان نســبت بــه تعــداد افــراد حســاس بــه عفونـت در بزرگسـالی افـزوده شـده اسـت در واقـع جمعیـت مسـتعد بــه عفونــت هپاتیــت A در بیــن جوانــان و بالغیــن در حــال افزایــش اسـت.

او درمورد راه‌های انتقال این بیماری افزود: آشامیدن آب آلوده و مصرف یخ آلوده، خــوردن غــذا، ســبزیجات و میوه آلـوده، خــوردن غذاهــای دریایــی آلــوده مثــل ماهــی و صــدف، انتقــال از طریــق تمــاس نزدیــک با فـردی داخـل خانـواده و یـا مهـد کـودک‌هـا، انتقـال بـه پرسـنل بخـش نـوزادان و عفونـی از بیمـاران بسـتری از راه‌های انتقال هپاتیت A است.
بیشتر بخوانید:

هیچ شهری با وضعیت قرمز کرونایی در کشور نداریم/ ویروس جدید جوان‌ها را بیشتر درگیر می‌کند/ افزایش بیماران سرپایی در برخی استان‌ها
هنگام تب این مواد غذایی را اصلا نخورید

علویان با اشاره به افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند، تصریح کرد: مسافرت به مناطق آندمیک بیماری، اعضای خانــواده مبتلایان بــه شـکـل حــاد بیمــاری، شــرکاء جنســی افــراد مبتـلـا بــه شـکـل حــاد بیمــاری، بچه‌های مهدکودک و مراقبین آنها، افــراد بــا رفتارهــای پرخطــر جنســی و معتــادان تزریقــی از کسانی هستند که بیشتر درمعرض ابتلا به هپاتیت A هستند.

رییس شبکه هپاتیت ایران درباره علائم این نوع هپاتیت گفت: این بیماری اکثرا در کـودکان بــدون علامت و یــا بســیار خفیــف است اما علائم بالینــی آن شــامل خســتگی، بــی اشــتهایی، ضعــف، ســردرد، شــکم درد، تــب، تهــوع و اســتفراغ، درد مفاصــل و گاهــی اســهال اســت که معمولا بعــد از یــک دوره نهفتگــی 30 روزه ظاهـر مـی‌شـوند و بعـد از آن علائم شـبیه ابتلا بـه سـرماخوردگی یـا آنفلوانـزا، زرد و تیـره شـدن ادرار ، تغییـر رنـگ مدفـوع بـه رنـگ خـاک رس، رنـگ پریـده و تغییـر رنـگ چشـم‌ها و پوسـت بـه زردی ظاهـر مـی‌شـوند.

او افزود: گاهـی خـارش جـزء علائم آزاردهنـده در بیمـاران است و برخلاف تصورات سـرفه، اســهال و کهیــر جــزء علائم کمتــر شــایع بیمــاری اســت و گفتنی‌ست علائم هپاتیــت A معمولا دو هفتــه بــه طــول مــی‌انجامــد و پــس از بــروز علائم، ویروسهای موجـود در مدفـوع بیمـار کاهـش یافتـه و شـانس انتقال بـه دیگـران بسیار کـم مـی‌شـود.

علویان در پاسخ به این سوال که آیا یرقان همان هپاتیت A است یا خیر؟ گفت: زردی یعنــی بــالا رفتــن بیلــی روبیــن در خــون کــه یکــی از علائم آن هپاتیــت ویروســی و از جملــه هپاتیــت A است که اغلــب مــوارد زردی و یرقــان در دوران کودکــی بــه دلیــل هپاتیــت A است اما زردی در نـوزادان متولـد شـده ربطـی بـه هپاتیـت A نـدارد و علـت آن ناسـازگاری خونـی است که منشـأ کبـدی نــدارد.

رییس شبکه هپاتیت ایران درباره اینکه چگونه می‌توان از علائم زردی به هپاتیت پی برد، افزود: از روی علائم نمــی‌تــوان تشــخیص قطعــی داد و علائم معمولا در هفتــه اول بــا ادرار تیــره و مدفــوع ســفید و زردی ظاهـر مـی‌شـود و بعـد از ظهـور زردی از شـدت علائم شـبه آنفلوانـزا کاسـته شـده و فـرد احسـاس بهبـودی مـی‌کند همچنین در معاینـه فـرد مبتلا هـم ممکـن اسـت پوسـت زرد، بزرگـی طحــال لمــس مشــخص شــود اما ایــن علائم در همــه مــوارد هپاتیــت‌هــا دیــده مــی‌شــوند و معمـولا به طـور متوسـط بعـد از حـدود 30 روز از ورود ویـروس بـه بـدن علائم بالینـی ظاهـر مـی‌شـود اما خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مزمنی از این بیماری گزارش نشده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد کسی که به هپاتیت A مبتلا شده دوباره مبتلا شود؟ گفت: خیر؛ آنتــی بــادی تولیــد شــده، فــرد را در طــول زندگــی مصــون نگــه مــی‌دارد و دیگر به این نوع هپاتیت مبتلا نمی‌شود.

علویان با اشاره به راه‌های درمان این بیماری تصریح کرد: ایـن بیمـاری خـود بـه خـود محـدود شـونده بـوده و نیـازی بـه درمـان اختصاصــی نــدارد و در تمــام مــوارد بیمــاری اســتراحت بیشــتر و رژیــم غذایــی متعــادل و مناســب توصیــه مــی شــود.

او افزود: افــراد در مرحلــه حــاد بیمــاری بایــد از خسـتگی اجتنـاب کنند و پـس از احسـاس سلامتی و مجـوز پزشـک تحـرک بیشـتری داشـته باشـند چون اسـتراحت مطلـق توصیـه نمـی‌شـود.

رییس شبکه هپاتیت ایران عنوان کرد: از نظـر رژیـم غذایـی در اکثـر مـوارد بایـد بیمـار را تشـویق بـه مصـرف مــواد غذایــی مغــذی بــا چربــی کــم پرکربوهیــدرات، پرکالـری و سرشـار از ویتامیـن و پـر پروتئیـن کرد و بایـد توجـه داشـت کـه تنهـا در شـرایط زردی بسـیار شـدید باید از میــزان پروتئیــن کاســت همچنین مصــرف مــواد گوشــتی مثـل مـرغ، ماهـی، لبنیـات، حبوبـات و مـواد غذایـی سرشـار از ویتامیـن‌هـا مثـل میـوه‌هـا و سـبزیجات تـازه، آجیـل و مغزهـا و ماهـی توصیـه مـی‌شـود و در صـورت وجـود بـی‌اشـتهایی یـا تهـوع و اسـتفراغ شـدید مـی‌تـوان وعــده غذایــی را افزایــش داد و میــزان حجــم غــذا در هــر وعــده را کاســت و در پایان تاکید می‌کنم رعایـت بهداشـت فـردی در درون خانـواده، جداســازی صابــون، حولــه و محــل قــرار دادن مســواک هــا حتما مدنظر قرار گیرد.

دسترسی سریع