مردی همراه با رادیو پای صندوق های رای

گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت كه یكی از بخشهای برنامه ایران جان ویژه انتخابات را به عهده دارد به موضوع انتخابات می پردازد.

1402/12/08
|
14:05

در ایران جان مربوط به گروه بهداشت و تندرستی به تهیه كنندگی حسین فنایی و گویندگی رضا شجاعی و فرشته قربانی به نقش مردم و حضور موثرشان در انتخابات كشور پرداخت می شود. همچنین به این موضوع پرداخت می شود كه واگذاری انتخاب چه عواقبی به دنبال دارد. گزارش از ستاد انتخاباتی و تهییج مردم به انتخابات از دیگر بخش هاست.

دسترسی سریع