نازیلا نظمی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

از سال 77 نویسندگی و سردبیری

سال 78 برنامه سازی و تهیه كنندگی در شبكه رادیویی كرج، صدای آشنا و رادیو سلامت

دسترسی سریع