نازیلا نظمی

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

از سال 77 نویسندگی و سردبیری

سال 78 برنامه سازی و تهیه کنندگی در شبکه رادیویی کرج، صدای آشنا و رادیو سلامت

دسترسی سریع