فاطمه شهبازی

حوزه تخصصی: گزارشگری
shahbazi_11@yahoo.com

كارشناس رشته روزنامه نگاری و كارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه.

سوابق كار مطبوعاتی :گزارشگر ماهنامه بین المللی ساخت و ساز ، گزارشگر مجله آموزشی پژوهشی شهرداریها ،دهیاریها و روزنامه نگار مسائل شهری. سوابق رادیویی:آغاز به كار درشبكه رادیویی فرهنگ بعنوان كارشناس خبر در سال 1384. ورود به رادیو سلامت از سال 1388.

دسترسی سریع