یك روز یك كتاب پنجشنبه ها، از ساعت 13:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو سلامت

یك روز یك كتاب

یك روز یك كتاب

هدف اصلی این برنامه ترویج و ترغیب كتابخوانی و معرفی كتابهای مفید در حوزه سلامت است.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه ها،

ساعت پخش برنامه: 13:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
یك روز یك كتاب