مخاطب خاص شنبه ها از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو سلامت

مخاطب خاص

پوشش بیمه ای در دوران کرونا

دکتر شکوری در گفتگو با برنامه مخاطب خاص رادیو سلامت درباره پوشش بیمه بیکاری و حمایت های بیمه ای در دوران کرونا گفت.

1399/09/09
|
13:05

دکتر شکوری در گفتگو با برنامه مخاطب خاص رادیو سلامت درباره پوشش بیمه بیکاری و حمایت های بیمه ای گفت: در بحث پوشش بیمه ای در دو حوزه میتوان صحبت کرد . ما برای استراحت پزشکی افراد غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت میکنیم و در این ایام کرونا بر اساس گواهی پزشک معالج اگر تست (پی-سی-آر) انها مثبت باشد ،ما برای گواهی استراحت پزشکی غرامت دستمزدتا پانزده روز پرداخت میکنیم و اگر بیمار در بیمارستان بستری باشد این غرامت تا یکماه پرداخت میشود .
وی از تسهیلات دیگر خبر داد وگفت : اگر پزشک ،فرد را مشکوک به کرونا معرفی کند هم برای وی غرامت دستمزد پرداخت میشود و در کل این تمهیدات میتواند به کمک بیماران بیاید
.
مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی همچنین گفت :این سازمان اخیرا طرح (سی –هفتاد) را راه اندازی کرده است که در آن طرح پر تراکم را به طرح کم تراکم غیر حضوری تغییر داده ایم
.
شکوری در مورد بیمه بیکاری خانواده ی افرادی که شغل خود را از دست داده اند کفت :نرخ حق بیمه این افراد سی درصد است ودر هنگام بیکاری میتوانند از مزایای این بیمه بهرمند شوند.رقم بیمه در مورد این افراد بین یک میلیون تا یک و سیصد میلیون تومان است
.
وی در پایان گفت :تاکنون یکصد و پنجاه و دوهزار نفر از این تسهیلات بهرمند شدند


درادامه گفتگو دکتر ماهر :کارشناس اقتصاد سلامت در باره روشهای بیمه ای گفت

در دنیا دو روش وجود دارد :

اول براساس مالیاتی که از مردم میکیرند و بر همان اساس پوشش بیمه ای به انان پرداخت میشود
و دوم بر اساس براساس حق بیمه ، که کشور ما از این روش استفاده میکند
.
وی درباره وضعیت موجود گفت : تاقبل از سال نود و دو بیمه ها فقط هفده درصد خدمات سلامت کشور را پوشش میدادند اما بعد از آن سال قرارشد بخشی را هزد م دولت بعنوان یارانه سلامت بپردازد
.
فردی که در بیمارستان دولتی بستری میشود بیست وپنج در صد خرج بستری را خود وهفتاد و پنج درصد انرا دولت میپردازدو اگر در بیمارستان خصوصی باشد هفده درصدانرابیمه ها و مابقی را بیمار باید بپردازد .

وی در پایان کفت : اگر بخش دولتی امکان پذیرش بیمار را نداشته باشند وبیمار به بخش خصوصی منتقل شود باید بیمه ها در این حالت خرید خدمت کنند .

دسترسی سریع
مخاطب خاص