از ساعت به مدت

رادیو سلامت

هميار طبيعت

اهمیت مطالعه و نگارش كتابهایی در زمینه محیط زیست

طبیعت و محیط زیست، موهبتی خداوندی است كه از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی كه در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید.

1397/08/23
|
11:57

آلودگی محیط زیست بر كیفیت و چرخه طبیعی اثر می گذارد و پی آمدهای زیان باری برای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارد. در جهان امروز، مسئله آلودگی، یكی از مهم ترین و حادترین مشكل تمدن انسانی است و نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشم گیر است. طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستی میان انسان و طبیعت وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "همیار طبیعت" كاری از گروه اجتماعی 25 آبان ماه در ساعت 15:30 با حضور مهندس محمد فریدی(دانشجوی دكتری محیط زیست و محیط بان، رئیس اداره محیط زیست فیروزكوه) به موضوع اهمیت مطالعه و نگارش كتابهایی در زمینه محیط زیست می پردازد.

دسترسی سریع
همیار طبیعت