صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

بیابان‌زایی بعد از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین به عنوان سومین چالش مهم جامعه جهانی در قرن 21 محسوب می‌شود.

بیابان‌زایی بعد از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین به عنوان سومین چالش مهم جامعه جهانی در قرن 21 محسوب می‌شود، به طوری که براساس گزارشات سازمان‌های بین‌المللی یک‌ششم جمعیت، سه‌چهارم اراضی خشک و یک سوم خشکی‌های جهان به مساحت 5 میلیارد هکتار در 110 کشور جهان در معرض پدیده بیابان‌زایی است ضمن اینکه تهدید تخریب 73 درصد کل مراتع جهان به مساحت 3/3 میلیارد هکتار، کاهش توان تولید خاک در 47 درصد مناطق خشک جهان، غیرقابل استفاده شدن 50 تا 70 هزار کیلومتر مربع اراضی حاصلخیز در سال و بالغ بر 42 میلیارد دلار خسارت سالانه به محصولات کشاورزی همراه با اثرات بسیار وسیع و گسترده اکولوژیکی اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به ویژه فقر گسترده و تخریب منابع پایه به عنوان تنها بخشی از آثار و پیامدهای جهانی پدیده بیابان‌زایی محسوب می‌شود.
در ایران به علت پیچیدگی عوامل محیطی و انسانی بیابان‌زا این پدیده همچون ابعاد بین‌المللی واجد پیامدهای ذکر شده است ضمن اینکه هجوم ماسه‌های روان و خسارت ناشی از آن به کانون‌های جمعیتی، زیربنایی، صنعتی و اراضی کشاورزی، کاهش حاصلخیزی و توان تولید اراضی زراعی و عرصه‌های منابع طبیعی، تشدید شوری زاری و زه‌دار شدن اراضی، کاهش کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی، افزایش حساسیت اراضی به فرسایش، افزایش سیل‌خیزی، تشدید آلودگی‌های زیست‌محیطی، کاهش تنوع زیستی، تشدید پدیده‌های فقر، مهاجرت، بیکاری و هدررفت منابع پایه شامل آب، خاک و پوشش گیاهی، ناپایداری نظام تولید و تهدید منابع معیشت و در مجموع ناپایداری اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی و زیستی از جمله مهمترین آثار سوء این پدیده در ایران محسوب می‌شود.

ایران کشوری است که در کمربند خشک و نیمه‌خشک زمین واقع شده است و 2/1 درصد از خشکی‌های جهان را در اختیار دارد و بیش از 8/3 درصد از مناطق بیابانی دنیا را با ثلث بارش متوسط جهانی و تبخیر سه برابر بیشتر از متوسط جهان و دارای 68 میلیون هکتار منطقه دورانی آب زیرزمینی در 207 دشت است.
به همینمنظوردرکشورما برایحفاظتازسرزمین اقدامات گسترده‌ای در چارچوب برنامه‌های حفاظت خاک و تثبیت شن‌های روان انجام شده است. ماحصل این اقدامات علاوه بر حفظ خاک در حوزه‌های آبخیز بحرانی کشور، کنترل فرسایش بادی، جلوگیری از هجوم ماسه‌های روان به شهرها و روستاهای حواشی مناطق کویری و ایجاد بیش از 2 میلیون و 100هزار هکتار جنگل مناطق بیابانی، ساماندهی در مدیریت و بهره‌برداری از مراتع و تقویت تشکل‌های مردم نهاد و جوامع محلی در حفاظت و صیانت از اکوسیستم‌های مناطق خشک شده است.
به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "نیم نگاه "کاری از گروه اجتماعی با اجرایی لیلا علوی و تهیه کنندگی علی همایی27 خرداد ماه در ساعت 12:00 با حضور دکترمحمدطهماسبی بیرگانی(معاون دفتر امور بیابان سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور) و دکترمحمدشاعری(رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس) به بررسی اهمیت بیابان زایی می پردازد.

مرتبط با این خبر

  • ضرورت بازسازی مدارس فرسوده در "نیم نگاه "

  • روز جهانی استاندارد در "نیم نگاه"

  • حمایت اجتماعی از جانبازان شیمیایی

  • ضرورت فعالیت انجمن های خیریه ی بیماران

  • نقش کارکرد مداوم اتوبوس ها در پایانه ها در آلودگی هوا

  • اهمیت ایمنی بوستان ها در "نیم نگاه"

  • زباله گردی حق کودکان نیست...از نیم نگاه رادیو سلامت بشنوید

  • خجالت تا کی؟؟؟ "رادیو سلامت" پاسخ می دهد

  • چالشی به نام ایدز...."رادیو سلامت" بررسی می کند

  • کودکان فراموش شده کار...از "رادیو سلامت " بشنوید