خونه زندگی شنبه تا پنجشنبه از ساعت 10:30 به مدت 80 دقیقه

بررسی حقوق خانواده در خونه زندگی

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.

1397/07/25
|
11:07

نفقه در زمینه ازدواج دایم مطرح مى شود و در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر اینكه زن و مرد توافق كرده باشند.
در صورتی كه زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمكین نكند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود. (تمكین عام و تمكین خاص در قسمت پائین برای شما توضیح داده شده است.)
اینكه نفقه به زن پرداخت شده است یا خیر باید توسط مرد اثبات شود. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمكین زن است. اثبات نشوز (عدم تمكین) زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع شدن نفقه و اجازه ازدواج مجدد را برای مرد فراهم میكند.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "خونه زندگی" كاری از گروه خانواده 26 مهر ماه با حضور دكترمحمد آذین(حقوقدان) به موضوع بررسی حقوق خانواده می پردازد.

دسترسی سریع
خونه زندگی