انجام اولین پیوند کلیه کودکان در سال 1400

تیم پیوند کلیه کودکان مرکز طبی کودکان اولین پیوند موفقیت آمیز کلیه در سال 1400 در این بیمارستان را انجام داد.

1400/01/18
|
09:05

یمارستان مرکز طبی کودکان، با همکاری هیأت علمی دپارتمان‌های فوق تخصصی اورولوژی و نفرولوژی کودکان بیمارستان، عمل موفقیت‌آمیز پیوند کلیه با هماهنگی مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، روز شنبه 14 فروردین 1400، بر روی یک بیمار 15 ساله انجام شد.

بیمار دختر 15 ساله با بیماری مزمن کلیوی است که تحت همودیالیز بوده است.

در این عمل پیوند که توسط تیم پیوند کلیه مرکز طبی کودکان انجام شد، نتیجه عمل رضایت بخش بوده و کلیه پیوندی عملکرد مطلوب دارد.

بیمار با حال عمومی خوب تحت مراقبت‌های پس از عمل پیوند در بخش کلیه است.

دسترسی سریع