آنفولوانزای فصلی امسال با سالهای گذشته چه تفاوتهایی دارد؟

-تغییرات بوجود آمده در ویروس
-فعالیت امسال سه هفته زودتر از سال گذشته

1398/09/10
|
10:28

-بیشتر شدن مناطق جغرافیایی و تعداد مبتلایان
-افزایش بستر و فوت نسبت به سال گذشته

دسترسی سریع