پیشگیری از بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام

برای پیشگیری از بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام باید موارد زیر را رعایت کرد:

1398/06/10
|
15:42

از ذبح کردن دام در معابر عمومی و انظار مردم جدا خودداری شود.
دام نذری معاینه دامپزشکی داشته باشد.
گوشت دام تازه ذبح شده به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری و سپس استفاده شود.

دسترسی سریع